Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

trytorunaway
- The weariest river... - powtarzała często - rzeka najbardziej znużona, bardzo to lubię... To ja jestem, najbardziej znużona rzeka... Uchodzę wolniutko ku morzu.
- Masz źle w głowie - mówiłem jej. - Jesteś samym życiem.
- Och! Tak wyglądam, lecz jestem rzeką najbardziej znużoną.
— A.Maurois 'Klimaty'
trytorunaway
9690 38f8 500

'The Garden of Proserpine' A.C.Swinburne
przekł. S.Barańczak

May 25 2017

trytorunaway
8958 1ed4 500
trytorunaway
trytorunaway
2222 104b
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

May 24 2017

trytorunaway
2353 a15f 500
Reposted frommisza misza vianaturalginger naturalginger
trytorunaway
Przyjdź i przypomnij mi, że jeszcze żyję.
— Paullina Simons - Jeździec Miedziany
Reposted fromsaphirka saphirka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Play fullscreen
You see me now: a veteran of a thousand psychic wars
My energy is spent at last
And my armor is destroyed
I have used up all my weapons and I’m helpless and bereaved
Wounds are all I’m made of
Did I hear you say that this is victory?
trytorunaway
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny vialost-in-space lost-in-space
4765 d266 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaimpulsivee impulsivee

May 23 2017

trytorunaway
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Żeby człowieka zabić, to trzeba ho, ho, trzeba się naprawdę postarać. Albo zostawić go samego ze sobą i czekać, aż oszaleje.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianotenough notenough
trytorunaway
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
4788 77ea 500

c. bukowski / pulp

trytorunaway

May 22 2017

trytorunaway
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaimpulsivee impulsivee

May 20 2017

trytorunaway
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost vianaturalginger naturalginger
trytorunaway
boli, coraz mocniej boli...
Reposted fromimpulsivee impulsivee
trytorunaway
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun via28mm 28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl